Pēdējo gadu statistikas dati par darbinieku laimi un izaugsmi

Darbinieku laime un attīstība būtiski ietekmē to, cik iesaistīts viņš būs savos darba pienākumos. Kādas ir galvenās pēdējo gadu tendences darbinieku vidū, kas būtu jāzina ikvienam darba devējam? Efectio ir apkopojis visinteresantākos un nozīmīgākos datus no 2019. un 2020. gada pētījumiem tiem, kam patīk skaitļi.

Dati par darbinieku laimi:

 • 69% darbinieku noraidīs darba piedāvājumu, ja uzzinās, ka uzņēmuma darbinieki kopumā ir nelaimīgi (Hibob
 • Darbinieki ar izcilu darba sniegumu ir aptuveni par 15% laimīgāki darbā nekā darbinieki ar sliktu darba sniegumu (TINYpulse)
 • Laimīgi darbinieki par 91% biežāk raksturo savas attiecības ar vadītāju kā ļoti labas (Wrike)  
 • Puse strādājošo uzskata, ka viņiem ir karjera, otra puse uzskata, ka viņiem vienkārši ir darbs (CareerBuilder)
 • Darbinieki, kuriem ir piekļuve darba pārvaldības programmatūrai, par 85% biežāk sevi atzina par laimīgiem darba vietā (Wrike
 • Puse cilvēku domā, ka viņu kolēģi ir tikai vidēji laimīgi, un 39% domā, ka viņi ir nelaimīgi (TINYpulse
 • 9% cilvēku domā, ka viņu kolēģis ir ļoti laimīgs (TINYpulse)
 • Lielākā daļa cilvēku vismaz vienu reizi ir raudājuši darbā (Monster)
 • Puse darbinieku darbā ir raudājuši stresa dēļ (Ginger)  
 • Vidēji laimīgi darbinieki ir par 12% produktīvāki nekā neapmierināti darbinieki (SMF)

 Dati par darbinieku izaugsmi:

 • 70% Gen Z un Millennial darbinieku paliktu savā darbā vēl vienu gadu, ja vien viņiem gada laikā tiktu piešķirtas balvas pat tikai 150 dolāru vērtībā (daVinci Payments
 • 75% Gen Z darbinieku vēlas priekšnieku, kurš apmācītu darbiniekus (InsideOut)
 • 70% personāla vismaz kādā mērā būtu gatavi pamest pašreizējo organizāciju, lai tā vietā strādātu darbā, kas īpaši iegulda darbinieku attīstībā un mācībās (The Harris Poll
 • Vairāk nekā 80% darbinieku pamestu darbu, lai iegūtu labākas attīstības iespējas (ExecuSearch)

Cita noderīga statistika:

 • 92% darbinieku uzskata, ka ērta platforma, kas ļauj viņiem sazināties un kļūt tuvākiem ar kolēģiem, palielinātu apmierinātību ar darbu (RingCentral)  
 • 90% Gen Z paaudzes vēlas saņemt personīgas atskaites no vadītājiem (Nintex)
 • Apmēram 80% cilvēku, kas strādā mājās, atklāj, ka vismaz daļu no laika jūtas izolēti no citiem (Amerisleep)  
 • 10 galvenie sāpju punkti darba vietās:
  • Tehniskas problēmas saistībā ar programmatūru un citiem rīkiem
  • Pārtraukumi un traucējumi no Slack, e-pastiem un trokšņainas biroja vides
  • Apmācību un informācijas trūkums
  • Slikti organizētas, laiku tērējošas sistēmas un procesi
  • Nepareizi vadības lēmumi/slikta vadība
  • Elastības trūkums/nav iespēju strādāt mājās/nav darba un dzīves balansa
  • Pārslogota komanda/nepietiekami resursi
  • Darba kultūra/favorītisms
  • Sarežģīti klienti
  • Pārāk daudz sanāksmju (TINYpulse)

Kopumā varam secināt, ka gandrīz ikvienam darbiniekam ir būtiski just gandarījumu par savu darbu, būt ciešās attiecībās ar kolēģiem (tai skaitā ar darba vadītājiem), saņemt novērtējumu, kā arī efektīvi izmantot savu laiku. Īpaši jaunākajām paaudzēm, nozīmīga ir iespēja augt uzņēmumā un regulāri apgūt ko jaunu – veidot karjeru. Veiciniet darbinieku iesaisti ikdienā ar vienkāršām, personalizētām un interesantām aktivitātēm kopā ar Latvijā radīto digitālo platformu Efectio www.efectio.com/lv.

Recent and Important Statistics on Employee happiness and Growth

Employee happiness and development have a significant impact on how engaged they will be in their job responsibilities. What are the main tendencies among employees in recent years that every employer should know? Efectio has compiled the most interesting and relevant data from the 2019 and 2020 surveys for those who like numbers.

Employee happiness data:

 • 69% of employees will reject a job offer if they find out that the company’s employees are generally unhappy (Hibob
 • Employees with excellent performance are about 15% happier at work than employees with poor performance (TINYpulse)
 • Happy employees are 91% more likely to describe their relationship with the manager as very good (Wrike)  
 • Half of the workers think they have a career, the other half think they just have a job (CareerBuilder)
 • Employees who have access to work management software were 85% more likely to report being happy at work (Wrike
 • Half of employees think that their teammates are only moderately happy, and 39% think that they are unhappy (TINYpulse
 • 9% of people think that their colleague is very happy (TINYpulse)
 • Most people have cried at least once at work (Monster)
 • Half of employees have cried at work because of feeling stressed (Ginger)  
 • On average, happy employees are 12% more productive than dissatisfied employees (SMF)

Employee growth data:

 • 70% of Gen Z and Millennial employees would stay in their jobs for another year if they were given rewards of as little as $ 150 a year (daVinci Payments
 • 75% of Gen Z employees want a boss who coaches employees (InsideOut)
 • 70% of staff would be willing to leave the current organization at least to some extent, to work instead for a company that invests specifically in team’s development and learning (The Harris Poll
 • More than 80% of employees would leave their jobs for better development opportunities (ExecuSearch)

Other useful statistics:

 • 92% of employees believe that a convenient platform that allows them to communicate and get closer to colleagues would increase job satisfaction (RingCentral)  
 • 90% of the Gen Z generation want personal reports from managers (Nintex)
 • About 80% of people who work from home find that they feel isolated from others at least part of the time (Amerisleep)  
 • 10 main pain points in the workplace:
  • Technical issues with software and other tools
  • Breaks and disruptions from Slack, emails and noisy environments
  • Lack of training and information
  • Poorly organized, time-consuming systems and processes
  • Wrong management decisions / bad management
  • Lack of flexibility / no opportunity to work from home / no work-life balance
  • Overworked team
  • Work culture / favoritism
  • Difficult customers
  • Too many meetings (TINYpulse)

In general, we can conclude that it is important for almost every employee to feel satisfied at work, to be connected with colleagues (including supervisors), to receive rewards and feedback, as well as to be able to use their time effectively. Especially for the younger generations, the opportunity to grow in the company and regularly learn something new, in other words, to build a career, is also immensely necessary.